מקרה מס' 2/2022

מקרה מס' 2/2022

פורום האתיקה מיסודו של המרכז לגישור וליישוב סכסוכים בקהילה קרית אונו ובשיתוף הקריה האקדמית אונו מורכב ממגשרים חברי מרכז הגישור בקהילה קרית אונו ומרכזים נוספים ופועל משנת 2012 בריכוזה של כרמלה זילברשטיין ובהנחיית פרופ' עומר שפירא מהפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו המשמש כיו"ר הפורום. הפורום מקבל פניות ממגשרים מכל רחבי הארץ. בין מטרות הפורום: להוות כתובת להפניית שאלות אתיות המעסיקות מגשרים ומרכזי גישור; מתן מענה לשאלות אלו; פיתוח כלים להתמודדות עם שאלות אתיות בגישור; איסוף, שימור והפצת ידע בקרב מגשרים. הפורום אינו גוף משמעתי. מטרתו להפיק לקחים לעתיד, לשפר ולתרום להתמקצעות המגשרים.

הבסיס הנורמטיבי המנחה את הפורום בדיוניו

פורום האתיקה דן בהיבטים אתיים של התנהלות מגשרים, ומתייחס להיבטים המשפטיים של התנהלות זו רק וככל שהדבר רלוונטי לבחינת הסוגייה האתית שעל הפרק. הפורום מבסס את חוות הדעת שלו על הקוד האתי למגשרים במרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה (2018), שאומץ בשיתוף פעולה של מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה, יחד עם 'התאחדות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה בישראל', 'תכנית גישורים', ו'פורום האתיקה' (להלן – הקוד האתי למגשרים בקהילה (2018)), ועל הקוד האתי למגשרים (2018), שהותאם לצורכי מגשרים שאינם פועלים במסגרת מרכז גישור בקהילה (להלן – הקוד האתי למגשרים). שני הקודים מבוססים על הקוד האתי למגשרים (2014) שלהמרכז לגישור בקהילה קריית אונו,שפותח על ידי חברי פורום האתיקה בהנחיית פרופ' עומר שפירא מהפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו. הקודים האתיים מוסיפים על תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג-1993 (להלן – תקנות הגישור) ומשקפים את עמדת הפורום לגבי הנורמות האתיות החלות על מגשרים בקהילה, מגשרים פרטיים, ומגשרים בתיקי בית משפט בשינויים המתחייבים.

עובדות המקרה

מגשר המדריך מגשרים בתכנית התנסות מודרכת, מנחה את המגשרים שגישרו בתיק תביעות קטנות שלא הסתיים בהסדר גישור, להגיע בהסכמת הצדדים לבית המשפט במועד שנקבע לדיון ולצפות בדיון המשפטי, על מנת ללמוד ממנו ולהפיק לקחים לעתיד. בין היתר, הוא סבור, הם יכולים באמצעות הצפייה לבחון את מידת הדמיון בין חלופות לפתרון שנדונו בגישור, או הצעת מגשר שניתנה לבין החלטת השופט.

המגשר אף תיאר מקרה שבו במהלך הדיון הצדדים הפנו את תשומת לב השופט לכך שהמגשרים יושבים באולם. השופט הציע לצדדים לצאת החוצה עם המגשרים ולסיים את הסכסוך בגישור וכך היה: הצדדים הסכימו להצעה, יצאו יחד עם המגשרים אל מחוץ לאולם, הגיעו להסדר גישור, והודיעו על כך לבית המשפט.

המגשר ביקש את התייחסות הפורום לשאלה האם יש פגם אתי בהגעת מגשרים לדיון משפטי בתיק בית משפט שבו גישרו ושהגישור בו לא צלח.

דיון

א. היעדר התייחסות לשאלה בתקנות הגישור ובקוד האתי למגשרים

נקדים ונאמר שתקנות הגישור והקוד האתי למגשרים אינם עוסקים בסוגייה זו ועל כן אין לכאורה איסור אתי לנהוג כפי שנהגו המגשרים, אלא אם כן ניתן להצביע על נורמות אתיות העומדות בבסיס התקנות והקוד האתי התומכות בפרשנות שונה.

ב. קשיים אתיים בפרקטיקה המתוארת – מקרה שנדון בעבר

מקרה דומה נדון בפורום האתיקה בשנת 2020 מבלי שהתפרסמה לגביו חוות דעת. באותו מקרה מגשר, המתנדב במרכז גישור בקהילה, ביקש מיוזמתו לצפות בדיונים בבית המשפט לתביעות קטנות בתיקים בהם גישר, שהסתיימו ללא הסדר. הסיבה לכך, לדבריו, הייתה סקרנות לדעת איך הסתיים התיק בבית המשפט והזדמנות ללמוד ולהשתפר.

חברי הפורום העלו כמה חששות. ראשית, ככל שהמגשר אינו מקבל את הסכמת הצדדים לצפייה בדיון, הצדדים עלולים להרגיש שהמגשר פוגע בפרטיותם ועושה שימוש במידע שהגיע לידיו בקשר עם הגישור (כלומר: קיום הדיון המשפטי ומועדו) לטובתו. מבחינה אתית, החשש הוא לפגיעה בסטנדרטים של חופש הבחירה של הצדדים לגישור (אי קבלת הסכמתם) ושל יושרה מקצועית (ניצול מידע שלא למטרות הגישור).[1]

שנית, נוכחות המגשר באולם בית המשפט עלולה לפגוע בחיץ שחשוב שיתקיים בין תהליך הגישור לבין ההליך המשפטי. החשש הוא שהשופט עלול לקרוא למגשר להעיד בעקבות הערה של אחד הצדדים או בקשתם, וזאת למרות החיסיון. עדות מגשר, כידוע, עלולה לסכן את מעמדו הניטראלי ולפגוע במעמד המקצוע ובאמון הציבור בו ובתהליך הגישור.[2]

לאור השיקולים הללו הפורום סבר שלמרות שאין מניעה אתית חותכת לצפות בדיון משפטי בעניין שלגביו ניהל המגשר גישור שלא הסתיים בהסדר, על המגשר לשקול האם ניתן להסתפק בדרכים פחות "מסוכנות" להשגת המידע, כמו: פנייה לצדדים לאחר הדיון (בכפוף להסכמתם בתום הגישור) והתעניינות בהכרעת בית המשפט, או בדיקה במאגרי המידע המשפטיים בהם מתפרסמים פסקי הדין. הועלה גם רעיון שמגשרים יכולים לצפות בדיונים משפטיים בעקבות גישורים שלא הסתיימו בהסדר במקרים שלא הם שימשו בהם כמגשרים (בכפוף להסכמת הצדדים לאחר הגישור). בסיכומו של דבר, מכיוון שהמגשר שהעלה את השאלה התנדב במרכז גישור בקהילה, המליץ הפורום להותיר את ההחלטה בשיקול דעת מנהלת מרכז הגישור כעניין של מדיניות, בכפוף לסייגים שהועלו.

ג. קשיים אתיים בפרקטיקה המתוארת – המקרה הנוכחי

מבחינה מהותית המקרה הנוכחי דומה למקרה שנדון בפורום בעבר. חברי הפורום חזרו על החשש מפגיעה במעמד המקצוע והעלו חשש נוסף, לפיו מעמדו של המגשר כגורם סמכותי בניהול הגישור עלול להקשות על הצדדים לסרב לבקשת המגשר לצפות בדיון המשפטי בעניינם. בנוסף, לנוכחות המגשר באולם בית המשפט עלולות להיות השלכות על התנהלות הדיון המשפטי, למשל במצב שצד לגישור גילה למגשר בשיחה נפרדת פרטים מסוימים כגילוי של רצון טוב ואילו בדיון המשפטי יבחר לטעון אחרת, או שירצה להעלות ביקורת כלפי הגישור שלא עלה יפה או כלפי המגשר, ונוכחות המגשר תפגע בדרגות חופש הבחירה שלו. עם זאת הפורום שב והכיר בכך שלא ניתן לקבוע שהמדובר בפרקטיקה בלתי אתית והיא נתונה לשיקול הדעת של המגשר, או במקרה הנדון, של מדריך תכנית ההתנסות המודרכת.

ד. אתיקה השוואתית – מקרה שנדון בטנסי

לצורך השוואה, במקרה דומה שנדון בפני וועדת האתיקה של מגשרים בתכנית הגישור של בתי המשפט של טנסי, ארצות הברית, ביקש מגשר את חוות דעתה של ועדת האתיקה בשאלה האם מותר למגשר ברשימת בתי המשפט של טנסי לצפות, בהסכמת עורכי הדין של הצדדים, בדיון משפטי בסכסוך שבו גישר ולא הסתיים בהסדר.[3] הוועדה קבעה שהחקיקה הרלוונטית לעניין מגשרים בטנסי אינה אוסרת ואינה מאשרת צפייה של מגשר בדיון משפטי בעניין בו גישר. הוועדה הותירה זאת לשיקול דעתו של המגשר, לאחר שישקול את כל הגורמים הרלוונטיים, לרבות מהות העניין, ותוך מתן תשומת לב מיוחדת לחובות המגשר לעניין השמירה על סודיות וחיסיון.

סיכום

  1. צפייה של מגשר בדיון משפטי במקרה בו גישר אינה אסורה מבחינה אתית ובלבד שהמגשר קיבל את הסכמת הצדדים לכך והוא מקפיד על סודיות הגישור, הוראות החיסיון, מעמדו הניטראלי ומעמד המקצוע.
  2. למרות שפרקטיקה זו אינה אסורה מבחינה אתית ויש ערך לצפייה בהליך המשפטי לאחר הגישור מבחינה לימודית, היא מעלה חששות אתיים לכרסום בהפרדה הכה חשובה בין תהליך הגישור לבין ההליך המשפטי ובעקבות זאת גם לכרסום במעמד המגשר והמקצוע. לפיכך, הפורום ממליץ למגשרים לשקול היטב את צעדיהם בטרם יפעלו כך.

יו"ר  פורום   האתיקה

פרופ'   עומר   שפירא

1        ינואר        2023


[1] ראו תקנה 5(ד) לתקנות הגישור; סטנדרט 9.ד.(2) לקוד האתי למגשרים ([המגשר] "לא ישתמש במידע שהתגלה לו במהלך הגישור למטרה שאינה קשורה לתהליך.").

[2] ראו חוו"ד פורום האתיקה 6/2014 (מופיעה אצל עומר שפירא וכרמלה זילברשטיין (עורכים) אתיקה של גישור: קודים אתיים והתמודדות עם דילמות 193-200 (הוצאת מאגנס, 2018)). ראו גם עומר שפירא "בעקבות רע"א 1496/15 לוי נ' דרורי: על ניגוד עניינים של מגשר-עורך-דין ששימש בא כוחו של צד ועל עדות מגשר בבית משפט", משפט ועסקים כא 133, 170-175 (2018). ראו גם  פורום האתיקה למגשרים, חוו"ד אתית 1/2021 באתר פורום האתיקה.

[3]  Tennessee Supreme Court Rule 31 Ethics Advisory Committee Opinion No.: 2019-0001.

%d בלוגרים אהבו את זה: