גישור מקוון

תחום יישוב הסכסוכים המקווון (ODR – Online Dispute Resolution), המתייחס לשימוש בטכנולוגיה דיגיטלית ליישוב סכסוכים, כולל בתוכו ענפים רבים כגון בתי משפט מקוונים (e-courts, Online Courts), בוררות מקוונת, הערכה ניטראלית מקוונת, גישור מקוון, ועוד.

בימים אלו, הריחוק החברתי הנכפה על תושבי ישראל והעולם החל מחודש מרץ 2020 בשל נגיף הקורונה מגביל את האפשרות לקיים הליכים משפטיים והליכי יישוב סכסוכים באופן פיזי. אלא שסכסוכים ממשיכים להיווצר, להתקיים, ולהתמשך גם בתקופה זו, וכך גם הצורך לתת להם מענה.

גישור מקוון (online mediation) הוא הליך גישור המתבצע מרחוק באמצעים טכנולוגיים קוליים וחזותיים. גישור מקוון יכול להתבצע באמצעות הטלפון, האי-מייל, תוכנת היוועדות חזותית (וידאו) (כגון זום או סקייפ) או שילוב שלהם. גישור מקוון, המתבצע באופן אחראי ומקצועי באמצעות מגשר מיומן, עשוי להציע לצדדים לסכסוך את היתרונות הרבים הטמונים בהליך גישור המתקיים פנים-מול-פנים. לצד היתרונות, על המגשרים והמשתתפים בגישור המקוון להיות ערים לסיכונים הפוטנציאליים שבניהול הליך מקוון (כגון קשיים באבטחת מידע ומניעת זליגתו ופרטיות) ולהתנהל בהתאם.

על מנת להבטיח את האמון בהליך הגישור המקוון, יש לקיים גם אותו בהתאם לסטנדרטים האתיים החלים על הליכי גישור. ארגוני מגשרים בינלאומיים הציעו עקרונות אתיים לתכניות גישור מקוונות, הכוללים נגישות, אחריותיות, כשירות, סודיות, שוויוניות, הגינות (לרבות ניטראליות ואי משוא פנים), שמירה על החוק, בטחון מידע ושקיפות. המקורות הקיימים אינם מתייחסים מספיק לאחריות האתית של המגשר המנהל גישור מקוון.

בשלב זה של התפתחותם, המשפט העוסק בגישור והאתיקה של מגשרים אינם עוסקים ישירות בגישור המקוון. על המגשר להניח שכל הכללים המשפטיים והאתיים החלים עליו בקיום הליך גישור ממשיכים לחול עליו בקיום הליך הגישור המקוון. לדוגמה, על המגשר להיות כשיר לקיים את הגישור המקוון (כלומר להיות בעל מיומנות בשימוש בטכנולוגיה לניהול הגישור המקוון, לצד כשירותו לניהול הליך גישור "רגיל"), לנהוג ללא משוא פנים בעת קיום הגישור, לכבד את חופש הבחירה וההחלטה של מגושרים (למשל לוודא הסכמה מדעת/מיודעת של המגושרים לקיים הליך גישור מקוון ולפרוש ממנו), לשמור על סודיות המידע והחיסיון, וכיוצא בזה.

מסמך דגשים אתיים ומשפטיים לקיום הליכי גישור במערכות היוועדות חזותית (דוגמת Zoom)שהופץ לכל מרכזי הגישור בקהילה בישראל, מציע מספר דגשים[1] הישימים לכלל המגשרים בשינויים המתחייבים:

א. הליך גישור מקוון המתקיים באמצעות מערכת היוועדות חזותית ומגשר המקיים הליך כזה יקיימו אחר כל הוראות החוק, התקנות והכללים האתיים החלים על ניהול הליך גישור שאינו מקוון, ובכללם חוק בתי המשפט [נוסח משולב],תשמ"ד-1984, תקנות בתי המשפט (גישור), תשנ"ג-1993, הקוד האתי למגשרים בקהילה, הנחיות יחידת הגישור שבהנהלת בתי המשפט ונהלי מרכזי הגישור בקהילה. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' זה מובאים הדגשים בסעיפים ב'-ה' להלן.

ב. לפני הגישור –

 1. כשירות ניהול הליך גישור מקוון – על המגשרים להכיר את הטכנולוגיה בה הם משתמשים לניהול הליך הגישור, להתאימה להליך ולרכוש מיומנות טרם קיום ההליך לרבות ביצוע התנסות מקדימה.
 2. אינטייק – על המגשרים לוודא במסגרת האינטייק כי המגושרים מסכימים להשתתף בגישור מקוון וערוכים לקיים את הגישור במתכונת שנבחרה.
 3. הסכם כניסה לגישור – המגשר יכין מראש נוסח הסכם כניסה לגישור המבוסס על ההסכם המצוי שבתקנות הגישור ומותאם לגישור מקוון, ויעביר את ההסכם לעיון הצדדים. בין היתר יצוין בהסכם כי (א) הגישור נערך באופן מקוון; (ב) המשתתפים מתחייבים לא להקליט את הגישור ולא לעשות שימוש כלשהו בהקלטות של הגישור אם וככל שהגיעו לידיהם; (ג) הקלטה כאמור לא תוכל לשמש כראיה בהליך משפטי; (ד) המשתתפים מתחייבים לשמור על פרטיות ההליך ולא לאפשר למי שאינו מגושר או בא כוחו להיות נוכח בחדר הגישור ללא הסכמת המגשר וכלל המגושרים; (ה) המגושרים מתחייבים שלא להעיד את המגשר בבית המשפט בקשר עם הגישור.

הסכם הכניסה לגישור יישלח לצדדים לאחר קיום האינטייק על מנת שיעיינו בו. ככל שניתן, יתואם עם כל צד מועד לשיחה טלפונית במסגרתה יוסברו למגושר סעיפי ההסכם, יושם דגש על האמור בסעיפים לעיל ותינתן למגושר אפשרות לשאול שאלות הבהרה. המגושרים יתבקשו לחתום על ההסכם ולהשיב אותו חתום בצירוף צילום תעודת הזהות שלהם, או ייפוי כח/החלטת גוף כנדרש במקרה שצד הנו תאגיד או מדינה. במקרה של מיופה כח, תאגיד או מדינה, יצורפו גם ת.ז. של מיופה הכח/הנציג המשתתף בגישור.

ג. בתחילת הגישור –

 1. חופש בחירה והסכמה מדעת של המגושרים – ככל שהמגושרים קיבלו מראש את הסכם הכניסה לגישור וחתמו עליו כמפורט בסעיף ב.3 לעיל, על המגשרים לשוב ולוודא כי המגושרים מסכימים להשתתף בגישור מקוון וערוכים לקיימו.

ככל שהדבר לא נעשה, המגשר יעבור עם המגושרים על תוכן הסכם הכניסה לגישור המבוסס על ההסכם המצוי שבתקנות הגישור והמותאם לגישור מקוון ויקבל את הסכמתם לתוכנו בעל-פה ובכתב בהתאם לסעיף ב.3 לעיל.

 1. כבוד המקצוע – הגישור יתקיים כאשר המשתתפים בו שוהים במקום ראוי ושקט המאפשר פרטיות ואינו חשוף למי שאינו משתתף בגישור. המגשר יקפיד על הופעה מכובדת ומקצועית. המגשר יהיה ערוך להתחיל את הגישור במועד שנקבע.
 2. בגישורי תביעות קטנות (ככל שהתקבל אישור מתאים לעריכתם) יש להימנע מקיום פגישות מקוונות עם באי כוח צדדים בלבד. אין מניעה לכך שבעל דין ובא כוחו ישתתפו בפגישה מקוונת באופן עצמאי ולא ביחד.
 3. סודיות וחיסיון – המגשר לא יקליט את הליך הגישור ויבהיר למגושרים כי הוא אינו מקליט את הגישור, כי הם אינם רשאים להקליט את הגישור, וכי הקלטה כאמור לא תוכל לשמש כראיה בהליך משפטי.

ד. במהלך הגישור –

 1. המגשר יקפיד לנהוג בהתאם לחובותיו האתיות כאמור בסעיף א' למסמך זה על פי, בין היתר, תקנות הגישור והקוד האתי למגשרים בקהילה, לרבות חובותיו לכבד את חופש הבחירה של המגושרים, לנהוג ללא משוא פנים וללא ניגוד עניינים, לשמור על סודיות, וכיוצא בזה.
 2. המגשר רשאי לקיים פגישות נפרדות מקוונות בהתאם לצורך תוך הקפדה על סודיות המידע הנמסר לו.

ה. בתום הגישור –

 1. הסדר הגישור – בהסדר הגישור, ככל שהושג, יצוין כי הושג באמצעות הליך גישור מקוון. עריכת הסדר הגישור והחתימה עליו, הן על ידי המגושרים והן על ידי המגשר, תיעשה ככל הניתן באמצעות הפלטפורמה הדיגיטלית (מצריך תוכנת חתימה אלקטרונית מאושרת על פי חוק חתימה אלקטרונית, תשס"א-2001). לחילופין, הצדדים יחתמו על ההסדר, יסרקו אותו, והמגשר יוסיף את חתימתו להסדר החתום על ידי הצדדים.
 2. קבלת תוקף פסק דין להסדר – היה והצדדים מבקשים לתת להסדר תוקף של פסק דין יציין זאת המגשר בהסדר הגישור ויעביר את ההסדר לבית המשפט לצורך מתן פסק דין (כפוף לזמינות שירותי בית המשפט – לבירור מול יחידת הגישור).

מגשרים העושים את צעדיהם הראשונים בתחום המקוון או מבקשים להעמיק את ידיעותיהם עשויים למצוא תועלת בריכוז המקורות המוצע על ידי ועדת יישוב הסכסוכים של לשכת עורכי הדין האמריקאית The American Bar Association Section of Dispute Resolution ובתכנים שהועלו לאתר המרכז ליישוב סכסוכים של מדינת אלבמה Alabama Center for Dispute Resolution.

בחודש אפריל 2020, כחלק מתכנית "דיאלוג וגישור בתקופת הקורונה", התקיימה הכשרה בנושא סוגיות אתיות בגישור מקוון ביוזמת תכנית גישורים. המצגת שליוותה את ההרצאה והקלטת ההכשרה הועלו לאתר לשימושכם.

[1] המסמך נכתב על ידי עו"ד ריקי כספי, מגשרת ומנהלת מרכז הגישור בקהילה רמת גן וד"ר עומר שפירא מהפקולטה למשפטים הקריה האקדמית אונו, מנחה פורום האתיקה למגשרים. התייחסויות ניתן להפנות לכתובת הדוא"ל של פורום האתיקה mediator.ethics@gmail.com או באתר https://mediatorethics.com/. המסמך נועד לסייע למרכזי הגישור בקהילה ולמגשרים בקהילה להיערך למצב החדש שנוצר ולאפשרות לניהול הליכי גישור בסכסוכי קהילה (ובתיקי תביעות קטנות בכפוף לאישור יחידת הגישור שבהנהלת בתי המשפט) באמצעים מקוונים. המסמך הוא פרי חשיבה ראשונית והכוונה היא לעדכנו בהתאם להתפתחויות בשטח ולמשובים שיתקבלו.

תגובה אחת בנושא “גישור מקוון”

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: