חוות דעת אתיות 2020

חוות דעת אתיות לשנת 2020

מספר מקרה

תיאור מקוצר

נושאים שנידונו

1/2020

האם מרכז גישור רשאי להעביר לגורם שהפנה אליו את המקרה עותק מהסדר גישור אליו הגיעו הצדדים?

א. חובת הסודיות של מרכז הגישור: אי גילוי מידע, לרבות תוכן הסדר גישור, לגורם מפנה שאינו צד לגישור

ב. חופש הבחירה של הצדדים: הסכמה וולונטרית ומדעת להעברת הסדר הגישור לגורם המפנה

ג. שמירה על מעמד המקצוע ומרכז הגישור: מגבלות על העברת מידע שיסכן את תפיסת הניטראליות של המרכז

2/2020

למי מהצדדים על המגשר למסור עותק מהחשבונית עבור הגישור כאשר התשלום בוצע על ידי צד אחד בלבד?

א. למי מהצדדים, מבחינה עובדתית, שייכות החשבוניות שהנפיק המגשר בגין שכר טרחתו?

ב. הקפדה על אי משוא פנים ומראית עין של אי משוא פנים גם בתום הגישור

ג. האם חשבוניות שנשלחו לצד אחד סודיות כלפי הצד האחר?

3/2020

האם מגשר רשאי להציע "חברות" בפייסבוק, לסמן "לייק" או לסמן "עוקב" למגושר בתום הגישור?

א. פרסום ושיווק שירותי גישור

ב. ניגוד עניינים לאחר הגישור ושמירה על מראית עין של אי משוא פנים וניטראליות

ג. יושרה מקצועית: איסור שימוש במידע מהגישור למטרות שאינן קשורות לתהליך

ד. שמירה על מעמד המקצוע

4/2020 האם על מגשר לדווח לבית המשפט על הפסקת הגישור גם בנסיבות של אי תשלום שכר טרחה?

וכן – על דיווח בא כוח צד לגישור לבית המשפט על כך שהצד שכנגד דחה הצעת פשרה של המגשר

א. חובת מגשר לדווח לבית המשפט על הפסקת הגישור גם בנסיבות של אי תשלום שכר טרחה

ב. הפרת החיסיון להליך הגישור והסכם הכניסה לגישור על ידי בא כוח צד לגישור

ג. תגובת בית המשפט להפרת החיסיון להליך הגישור והסכם הכניסה לגישור על ידי בא כוח צד לגישור

5/2020 האם צילום גישור בין בני זוג המצויים בסכסוך גירושין, בהסכמת בני הזוג, לצרכי הדרכה ולימוד, עולה בקנה אחד עם כללי האתיקה בגישור? א. חופש בחירה של צדדים: הסכמה מדעת לצילום הסרטון ותנאי השימוש בו

ב. יושרה מקצועית ושמירה על מעמד המקצוע: המחויבות לקיים תהליך איכותי ומקצועי

ג. שיקולי סודיות וחיסיון בהחלטה על צילום גישורי אמת

ד. קידום מקצוע הגישור באמצעות צילום הגישור לצורך הכשרת מגשרים

6/2020 האם ניתן מבחינה אתית לאפשר לסטודנטים ולמגשרים-עמיתים לצפות בגישורים המתקיימים במרכז גישור בקהילה? א. היעדר הסדרה בדין של צפייה בהליכי גישור

ב. הגבלות על צפייה בגישורים בתיקי בית משפט מכוח מדיניות יחידת הגישור בהנהלת בתי המשפט

ג. שיקולים התומכים בשילוב צופים בהליכי גישור

ד. חששות משילוב צופים בהליכי גישור

ה. תנאים לשילוב צופים בהליכי גישור

7/2020 האם ניתן מבחינה אתית לקיים גישור בסכסוכי עובד-מעביד המערבים זכויות קוגנטיות שאינן ניתנות לוויתור על ידי העובד? א. המסגרת המשפטית והעובדתית

ב. המסגרת האתית

    1. כשירות המגשר
    2. חופש בחירה של הצדדים
    3. הפסקת הגישור – שמירה על יושרה מקצועית, מעמד המקצוע ואמון הציבור
%d בלוגרים אהבו את זה: