מקרה 2/2020

מקרה מס' 2/2020

פורום האתיקה מורכב ממגשרים חברי מרכז הגישור בקהילה קריית אונו ופועל בריכוזה של כרמלה זילברשטיין ובהנחיית ד"ר עומר שפירא מהפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו. בין מטרות הפורום: להוות כתובת להפניית שאלות אתיות המעסיקות מגשרים ומרכזי גישור; מתן מענה לשאלות אלו; פיתוח כלים להתמודדות עם שאלות אתיות בגישור; איסוף, שימור והפצת ידע בקרב מגשרים. הפורום אינו גוף משמעתי. מטרתו להפיק לקחים לעתיד, לשפר ולתרום להתמקצעות המגשרים. 

הבסיס הנורמטיבי המנחה את הפורום בדיוניו

פורום האתיקה דן בהיבטים אתיים של התנהלות מגשרים, ומתייחס להיבטים המשפטיים של התנהלות זו רק וככל כשהדבר רלוונטי לבחינת הסוגיה האתית שעל הפרק. הפורום מבסס את חוות הדעת שלו על הקוד האתי למגשרים במרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה (2018) שאומץ בשיתוף פעולה של מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה, יחד עם 'התאחדות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה בישראל', 'תכנית גישורים', ו'פורום האתיקה' הפועל לצד המרכז לגישור בקהילה קריית אונו והקריה האקדמית אונו (להלן – הקוד האתי למגשרים בקהילה (2018)), ועל הקוד האתי למגשרים (2018), שהותאם לצרכי מגשרים שאינם פועלים במסגרת מרכז גישור בקהילה. שני הקודים מבוססים על הקוד האתי למגשרים (2014) של המרכז לגישור בקהילה קריית אונו, שפותח על ידי חברי פורום האתיקה בהנחיית ד"ר עומר שפירא מהפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו. הם מוסיפים על תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג-1993 (להלן – תקנות הגישור) ומשקפים את עמדת הפורום לגבי הנורמות האתיות החלות על מגשרים בקהילה, מגשרים פרטיים, ומגשרים בתיקי בית משפט בשינויים המתחייבים.

עובדות המקרה

זוג פנה באופן פרטי למגשר משפחה לצורך גישור גירושין. הגישור לא הביא להסדר והצדדים שכרו שירותי עו"ד לצורך התדיינות בבית המשפט. הסכם הכניסה לגישור קבע, בין היתר, את שכר המגשר ואת חובת שני הצדדים לשאת בתשלומו. שני הצדדים חתמו על ההסכם. בפועל, תשלומי שכר המגשר בוצעו על ידי הגבר באמצעות העברות בנקאיות ללא מעורבות או דיון בעניין עם האישה. הגבר ביקש מהמגשר להעביר לו את דרישות התשלום והמגשר, עם קבלת התשלום, הנפיק חשבונית/קבלה בגין התשלום על שם הגבר שהיה הגורם המשלם.

זמן מה לאחר שהגישור הסתיים פנתה האישה למגשר וביקשה לקבל עותק מחשבוניות המס שהמגשר הנפיק לגבר בגין התשלומים עבור הגישור. הגבר התנגד לכך וסירב למסור לאישה את החשבוניות בעצמו. המגשר התלבט האם הוא רשאי או חייב למסור עותק מהחשבוניות לאישה ופנה אל הפורום לקבל את עצתו.

דיון

א. למי מהצדדים, מבחינה עובדתית, שייכות החשבוניות שהנפיק המגשר בגין שכר טרחתו?

פורום האתיקה אינו מחליף גורמים בעלי ידע מקצועי בתחומי המס, רשויות המס והדיווחים אליהם, ובמקרה הצורך מוצע למגשרים להתייעץ עם גורם מקצועי מתאים כאמור.

שכר הטרחה של המגשר שולם לו עבור שירותי גישור שסיפק לשני הצדדים. שני הצדדים היו לקוחות המגשר. על פי הסכם הכניסה לגישור שני הצדדים היו אמורים לשאת בשכר הטרחה בחלקים שווים. בפועל דרישת התשלום הועברה לצד אחד בלבד, הוא זה ששילם את שכר הטרחה, והחשבונית/קבלה הונפקה לו ועל שמו בלבד. הדבר נעשה על דעת הצד האחר, שבמועדי התשלום לא ביקש לשלם בעצמו או לקבל העתק מהחשבוניות/קבלות.

תיאור עובדתי זה אינו מחויב המציאות. ייתכן מצב שבו כל צד משלם את חלקו ומקבל חשבונית/קבלה על שמו. ייתכן גם מצב אחר, שבו דרישת התשלום מופנית אל שני הצדדים, אחד הצדדים משלם, אך החשבונית/קבלה מפרטת את שמות שני הצדדים ונשלחת לשני הצדדים.

במקרה שתואר בפנינו נראה שהחשבונית/קבלה היא מסמך המצוי במערכת היחסים שבין הצד המשלם לבין המגשר מכיוון שדרישת התשלום הועברה לגבר בלבד ונשאה את שמו בלבד, הוא זה ששילם את שכר המגשר, והוא זה שקיבל בפועל את החשבונית/קבלה בה צוין שמו בלבד. לכן, למרות שהחשבונית/קבלה משקפת תשלום בגין שירותי גישור שניתנו לגבר ולאישה יחדיו, נראה שבנסיבות אלו הזכות לקבל את המסמך הייתה של הגבר. ככל שהאישה רוצה לקבל עותק מהמסמך עליה לדרוש אותו מהגבר ולא מהמגשר.

נקדים ונאמר, כחלק מתהליך הפקת לקחים לעתיד, שאנו ממליצים כי מגשרים יקפידו לציין בדרישת התשלום, בחשבונית המס, ובקבלה את שמות הצדדים לגישור ואת העובדה שמדובר בתשלום בגין שירותי גישור. בנוסף, במידה והגורם המשלם הוא אחד הצדדים בלבד או מי שאינו צד לגישור, מומלץ לברר מראש עם הגורם המשלם והצדדים למי יש להנפיק את החשבונית ולמי להעביר עותק ממנה.

ב. הקפדה על אי משוא פנים ומראית עין של אי משוא פנים גם בתום הגישור

הגישור אמנם הסתיים, אבל השמירה על מעמדו הניטראלי של המגשר היא חובה מתמשכת של המגשר שנועדה להבטיח את אמון הציבור במקצוע הגישור ובהליך הגישור.[1] מעמדו הניטראלי של המגשר נובע מכך שהוא ממלא את תפקידו ללא משוא פנים וללא ניגוד עניינים, ונמנע מפעולות שיעוררו חשש למשוא פנים ולניגוד עניינים.

סטנדרטים 2 (אי משוא פנים) ו- 3 (ניגוד עניינים) לקוד האתי למגשרים (2018) ולקוד האתי למגשרים בקהילה (2018) קובעים, בהתאמה, את חובות המגשר לנהוג ללא משוא פנים וללא ניגוד עניינים. סטנדרט 3ג מדגיש את החובה הנמשכת של המגשר להימנע מהתנהגות המסכנת את מעמד הגישור גם לאחר שהגישור הסתיים:

ג. לאחר סיום הגישור –

המגשר לא יפתח ולא יקיים לאחר הגישור מערכת יחסים אישית או מקצועית עם הצדדים, עם אנשים אחרים או עם ארגונים שהיו מעורבים בגישור המעלה חשש סביר כי המגשר פעל בניגוד עניינים וכי התהליך היה פגום ועלול לסכן את מעמדם של תהליך הגישור, של מקצוע הגישור או של מרכז הגישור ולפגוע באמון הציבור בהם. בקבלת ההחלטה על המגשר לשקול את משך הזמן שחלף מסיום הגישור, את סוג מערכת היחסים שנוצרה, ואת סוג השירותים המוצעים.

נוסף על כך, סטנדרט 10 לקוד האתי למגשרים (2018), כמו גם הקוד האתי למגשרים בקהילה (2018), שכותרתו "שמירה על מעמדם של המקצוע ושל מרכז הגישור ועל אמון הציבור בהם" קובע כי

המגשר ימלא את תפקידו תוך שמירה על מעמדם של המקצוע ושל מרכז הגישור (ככל שהוא חבר במרכז גישור) ועל אמון הציבור במקצוע הגישור, בתהליך הגישור ובמרכז הגישור. שמירה על מעמדם של המקצוע ושל מרכז הגישור משמעה הימנעות מהתנהגות שעלולה לגרום לפיחות ביחסו של הציבור למקצוע הגישור ולמרכז הגישור, לפגיעה בתדמית או במוניטין של המקצוע ושל מרכז הגישור, או לפגיעה בנכונות הציבור לפנות להליכי גישור ולפגיעה באמון הציבור בהם.

במקרה שבפנינו צד אחד לגישור (האישה) מבקש לקבל עותק מחשבוניות שנמסרו לצד האחר (הגבר) בנסיבות בהן הצד שקיבל את החשבוניות (הגבר) מסרב למסור אותן לצד לגישור (האישה) ואינו מסכים שהמגשר ימסור אותן בעצמו. אם המגשר ימסור לאישה עותק מהחשבוניות הוא ישמש "כלי משחק" בידי צד אחד לגישור כנגד הצד האחר, דבר העלול לפגוע בתפיסתו כגורם ניטראלי שאינו מעדיף צד אחד על פני הצד האחר בכל שלב של ההליך ולאחריו. מדובר לא רק בחשש לגבי המגשר המסוים במקרה זה, אלא בחשש שעלול לעלות בקרב הציבור לגבי מגשרים בכלל באשר למחויבותם לשמור על ניטראליות.

ג. האם חשבוניות שנשלחו לצד אחד סודיות כלפי הצד האחר?

הדיון בפורום עסק, בין היתר, בשאלה האם המגשר מנוע מלהעביר לאישה את החשבוניות מכיוון שהן מהוות מידע סודי או חסוי.

על פי סטנדרט 5 (סודיות), תחת הכותרת "המידע הסודי" (סעיף 5ב), נקבע בקוד האתי למגשרים (2018) ובקוד האתי למגשרים בקהילה (2018) כדלקמן:

המגשר לא יגלה את סוגי המידע הבאים:

    1. מידע שהגיע לידיעתו במהלך מילוי תפקידו, לרבות מידע שנמסר לו לקראת קיום הגישור, במהלך הגישור, ולאחר הגישור.
    2. מידע על התנהגות הצדדים בגישור.
    3. מידע שפוגע באנונימיות של הצדדים.

החשבוניות הן מסמך שהכין המגשר, שכולל את שמו של הצד המשלם, סוג השירות שניתן, והסכום ששולם בגינו. לא מדובר במסמך סודי שהוכן לצורך הגישור, לצורך ניהול המשא ומתן בין הצדדים, או מסמך שמשקף סיכומים שהושגו במסגרת פגישה ביחידות עם אחד הצדדים. לכן אין לראות בהן מסמך סודי כלפי הצד האחר. המניעה למסור את המסמך לצד האחר לא נגרמת בשל סודיות המידע הכלול בו אלא בשל היעדר זכותו של הצד האחר לקבלו מהמגשר ללא הסכמת הצד שהחשבונית הונפקה לו (סעיף א לעיל) ובשל החשש לפגיעה במעמדו הניטראלי של המגשר (סעיף ב לעיל).

כמו כן, נבהיר שהמקרה בפנינו אינו מעלה את השאלה האם החשבוניות חוסות תחת חיסיון. ראשית, שאלת החיסיון עולה כאשר מתבקשת הגשת המסמך כראיה בבית המשפט. במקרה בפנינו צד לגישור מבקש את המסמך ולכן שאלת החיסיון אינה מתעוררת. שנית, ולמעלה מהצורך, נראה שאין לראות בחשבוניות מסמכים חסויים מפני שלא נוצרו לצורך הגישור/לצורכי מו"מ לפשרה והן מיועדות להצגה בפני רשויות המס ומוגשות להנהלת חשבונות.

עם זאת נבהיר שגם אם החשבוניות אינן מסמכים סודיים כלפי צד לגישור אין משמעות הדבר שהמגשר רשאי להעבירן לכל דורש מכיוון שמדובר במידע אישי-פרטי של הצדדים המהווה מידע סודי כלפי מי שאינו צד לגישור.

סיכום

כאשר צד אחד לגישור משלם את שכר טרחת המגשר בהסכמת הצד האחר והחשבוניות נכתבו על שמו ונמסרו לו בלבד – החשבוניות שייכות לצד המשלם. היה והצד האחר מעוניין לקבל עותק מהחשבוניות, על המגשר להפנותו לצד שקיבל את החשבוניות.

מסירת עותק החשבוניות שנותר בידי המגשר על ידי המגשר לצד לגישור בניגוד לרצון הצד המשלם עלול לסכן את מעמדו הניטראלי של המגשר, את מעמד המקצוע ואמון הציבור בו ולכן על המגשר להימנע מכך.

פורום האתיקה ממליץ כי (א) המגשר יציין על גבי דרישת התשלום, החשבונית, והקבלה עבור מה ומי ניתן השירות, כלומר את העובדה שמדובר בשירותי גישור ואת שמות הצדדים; (ב) כאשר צד אחד משלם עבור הגישור, המגשר יעביר צילום/עותק של החשבונית לשני הצדדים מקבלי השירות אלא אם סוכם אחרת. מומלץ לציין זאת בהסכם הכניסה לגישור. עוד נציין שכיום אין קושי לצלם את החשבונית עם הסמרטפון ולשלוח לשני הצדדים באמצעות מייל או ווטסאפ.

פורום       האתיקה

פברואר         2020

 

[1] ראו למשל מקרה 6/2015 אצל עומר שפירא וכרמלה זילברשטיין (עורכים) אתיקה של גישור: קודים אתיים והתמודדות עם דילמות 153-154 (הוצאת מאגנס, 2018) (על ניגוד עניינים ומעמד המקצוע לאחר שהגישור הסתיים).

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: