מקרה 5/2018

פורום האתיקה – מקרה מס' 5/2018

פורום האתיקה מורכב ממגשרים חברי מרכז הגישור בקהילה קריית אונו ופועל בהנחיית ד"ר עומר שפירא. בין מטרות הפורום: להוות כתובת להפניית שאלות אתיות המעסיקות מגשרים ומרכזי גישור; מתן מענה לשאלות אלו; פיתוח כלים להתמודדות עם שאלות אתיות בגישור; איסוף, שימור והפצת ידע בקרב מגשרים. הפורום אינו גוף משמעתי. מטרתו להפיק לקחים לעתיד, לשפר ולתרום להתמקצעות המגשרים.

 הבסיס הנורמטיבי המנחה את הפורום בדיוניו

פורום האתיקה דן בהיבטים אתיים של התנהלות מגשרים, ומתייחס להיבטים המשפטיים של התנהלות זו רק וככל כשהדבר רלוונטי לבחינת הסוגיה האתית שעל הפרק. הפורום מבסס את חוות הדעת שלו על הקוד האתי למגשרים במרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה (2018) שאומץ בשיתוף פעולה של מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה, יחד עם 'התאחדות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה בישראל', 'תכנית גישורים', ו'פורום האתיקה' של המרכז לגישור וליישוב סכסוכים בקהילה קריית אונו, (להלן "הקוד האתי למגשרים (2018)" או "הקוד"). הקוד מבוסס על הקוד האתי למגשרים (2014) של המרכז לגישור וליישוב סכסוכים בקהילה קריית אונו, שפותח על ידי חברי פורום האתיקה של מרכז הגישור בהנחיית ד"ר עומר שפירא מהפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו. הקוד מוסיף על תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג-1993 (להלן: תקנות הגישור) ומשקף את עמדת הפורום לגבי הנורמות האתיות החלות על מגשרים בקהילה, מגשרים פרטיים, ומגשרים בתיקי בית משפט בשינויים המתחייבים.

עובדות המקרה

במרכזי הגישור בקהילה מתקיימים הגישורים באמצעות שני מגשרים. באחד המרכזים קובעים נהלי המרכז כי על המגשרים להגיע כחצי שעה לפני הגישור, כדי לשוחח להכיר ולתאם את דרך עבודתם. במקרה מסוים, במהלך שיחת ההיכרות והתיאום, נקלעו שני המגשרים לוויכוח קולני ולאמירות קשות זה כלפי זה בשל מחלוקת לגבי אופן ניהול הגישור. כל אחד מהמגשרים התבצר בעמדתו ומנהלת המרכז, שהגיעה למקום על מנת לצפות בגישור, שוחחה עם שני המגשרים בניסיון לגשר בין עמדותיהם. התברר שהמגשר בעל הוותק הרב יותר דרש מהמגשר בעל הוותק הקצר יותר להתאים עצמו לאופן ניהול הגישור שהוא נוקט (לדוגמה בנוגע לשימוש בפגישות אישיות, קביעת נושאים לדיון, שיקוף וכיוצא בזה), וכשזה התקומם כנגד הדרישה הנוקשה סירב המגשר הוותיק לגשר עמו. בינתיים חלפה שעת ההתחלה המיועדת של הגישור והמגושרים נאלצו להמתין מחוץ לחדר הגישור כחצי שעה ונחשפו, ככל הנראה, לחלק מחילופי הדברים הקשים בין המגשרים. לאחר התלבטות החליטה מנהלת המרכז לקיים את הגישור בעצמה יחד עם המגשר בעל הוותק הרב יותר, למרות שסברה שהתנהגותו לא הייתה ראויה. המגשר האחר נפגע מאד מההחלטה וחש שנגרם לו עוול. לאחר הגישור מנהלת המרכז הבהירה למגשר הוותיק כי לא התנהג באופן המצופה ממגשר במרכז ודרשה ממנו להתנצל בפני המגשר האחר וכך היה. המנהלת פנתה לפורום ובקשה את התייחסותו לאירוע.

דיון

הסוגיה האתית העיקרית העולה מהמקרה המתואר נוגעת ליחסים שבין מגשרים למגשרים-עמיתים ולהשלכות שיש להתנהגות של מגשרים על מעמד מרכז הגישור ועל יחסם של מגושרים כלפי מגשרים ומרכז הגישור.

הקוד האתי למגשרים (2018) מתייחס בחלק המבוא למחויבויות השונות של המגשרים. הוא קובע, בין היתר, כי "למגשר חובה כלפי המקצוע וכלפי עמיתיו למקצוע לשמור על מעמד המקצוע ועל אמון הציבור בתהליך הגישור ובמקצוע הגישור" (בסעיף א') וכי "מגשר הפועל מטעמו של מרכז הגישור חייב בחובת אמון כלפי המרכז. על המגשר להיות ראוי לאמון המרכז בכל פעולותיו, לפעול מתוך מחויבות לקהילה, ולשמור על מעמדו של המרכז ועל אמון הציבור בו" (בסעיף ב').[1]

באופן ספציפי יותר קובע סטנדרט 7, "שמירה על כבוד האדם", כדלקמן:[2]

המגשר ימלא את תפקידו תוך כדי שמירה על כבוד האדם.

א. המגשר ינהג בצדדים, בנציגיהם, במגשר-שותף ובמשתתפים אחרים בכבוד, באורך-רוח, במתינות, בסובלנות ובאדיבות.

ב. בעת קיום הגישור יימנע המגשר מהערות פוגעניות או מעליבות לצדדים או כל אדם אחר.

ג. המגשר יעודד את המשתתפים לנהוג בכבוד זה בזה.

ד. המגשר ינהג בכבוד בעמיתיו המגשרים, במרכז הגישור ובגורמים אחרים כגון בית המשפט, אמצעי התקשורת והציבור הרחב.

בנוסף לכך, קובע סטנדרט 10, שכותרתו "שמירה על מעמדם של המקצוע ושל מרכז הגישור ועל אמון הציבור בהם", כי "המגשר יקיים את כל הכללים והנהלים של מרכז הגישור ויימנע מהתנהגות הפוגעת במרכז הגישור ובתדמיתו הציבורית" (בסעיף ג'). יתירה מכך, סטנדרט 13, שכותרתו "קידום מקצוע הגישור", מציין את האידאל לפיו כל מגשר "יגלה סובלנות לנקודות השקפה שונות, ישאף ללמוד ממגשרים אחרים על מנת לשפר את המקצוע ולשרת בצורה טובה יותר אנשים המצויים בסכסוך" (בסעיף א').

המודל המקובל לגישור בקהילה הוא הגישור בשני מגשרים. לגישור בשניים יתרונות רבים בהשוואה לגישור באמצעות מגשר יחיד וביניהם היכולת של כל מגשר להביא את ניסיונו והכשרתו למקרה, האפשרות של המגשרים להשלים זה את זה ולתמוך זה בזה, ההזדמנות ללמוד זה מזה ולחנוך זה את זה, היכולת לקיים הליך מאוזן יותר, האפשרות לחלוק את מטלות הגישור ובכך לתת מענה טוב יותר לצרכי הצדדים ועוד. לעומת זאת הגישור בשניים מציב בפני המגשרים אתגר גדול יותר בהשוואה לגישור באמצעות מגשר יחיד בשל הצורך להתחשב בדעת המגשר-העמית, לתאם עמו את שיטת העבודה ואופן הוצאתה לפועל, לשתף עמו פעולה, וליישב עמו מחלוקות הנוגעות לאופן ניהול הגישור. בנוסף לכך על המגשרים בשניים להיות ערים כל העת לכך שהמגושרים עדים לאופן התנהגותם זה כלפי זה ועשויים לחקות דפוס התנהגות זה לטוב או לרע.

 המגשרים במקרה שתואר לעיל לא נהגו זה בזה "בכבוד, באורך-רוח, במתינות, בסובלנות ובאדיבות" (סטנדרט 7א). מבלי להיכנס לחלקו ותרומתו של כל אחד מהם למצב שנוצר, ברור כי לא עמדו בציפייה ממגשרים בכלל וממגשרים בקהילה בפרט כי ינהגו זה בזה בכבוד, במיוחד בנסיבות שבהן עמדו לגשר ביחד באותו מקרה. הציפייה ממגשר בשניים, יהיה וותיק יותר או פחות, היא לשמור על פתיחות וגמישות מקצועית כל עוד אין בה חציית קווים אתית. לדוגמא, השימוש בפגישות אישיות ותזמונן הוא סוגיה מקצועית שלמגשרים שונים ולאסכולות שונות יש לגביה עמדות שונות. ייתכן שמגשר אחד יעדיף לא לעשות כלל שימוש בפגישות אישיות בעוד מגשר אחר יבחר לקיים פגישות אישיות בכל גישור שהוא מקיים. זוהי החלטה המצויה בשיקול דעתו המקצועי של כל מגשר בכפוף לנהלי המרכז, אך במקרה שבו הגישור מתקיים בשניים ולמגשרים עמדות שונות בסוגיה זו עליהם למצוא את דרך הביניים מתוך כבוד וסובלנות הדדיים.

המגשרים במקרה שבפנינו נפגשו לראשונה לצורך היכרות ותיאום ביניהם כחצי שעה טרם הגישור. בדרך כלל פרק זמן כזה יספיק לצורך כך. עם זאת, על מגשר היודע שיש לו "קווים אדומים" נוקשים להעביר מידע זה מבעוד מועד להנהלת המרכז, על מנת שזו תבחן את התאמת הדרישות הללו למדיניות המרכז ותביא אותן בחשבון בקבלת ההחלטה על שיבוץ צמדי המגשרים למקרי הגישור.

סיכום

למגשרים חובה אתית לנהוג בכבוד כלפי מגשרים-עמיתים בכלל וכלפי מגשרים עמם הם מגשרים בשניים בפרט. ציפייה זו נובעת הן מזכותו של כל אדם כי ינהגו בו בכבוד, הן מהדרישה ממגשרים לשמור על מעמד מקצוע הגישור ועל מעמדו של מרכז הגישור אליו הם משתייכים. מגשרים המתנדבים במרכזי הגישור בקהילה מקבלים על עצמם את מודל הגישור בשניים על יתרונותיו ומגבלותיו, ומצופה מהם סובלנות וגמישות בעבודה עם מגשרים-שותפים. הפורום ממליץ להנהלות המרכזים לחדד מסר זה בנהלים הפנימיים ובמפגשי המגשרים, ולצד זאת לאפשר למגשרים להעלות בפניהן העדפות ומגבלות פרטניות שמנהלי/ות המרכזים יוכלו לקחת בחשבון בעת שיבוץ צוותי המגשרים. כמו כן מומלץ לקבוע בנהלים ולהדגיש במפגשי המגשרים כי מגשרים שלא גישרו ביחד ישוחחו ויתאמו ציפיות לגבי ניהול הגישור, תפקידם בהליך וחלוקת האחריות ביניהם יום או יומיים טרם הגישור (ולא חצי שעה לפני תחילת הגישור) על מנת שיוכלו ללבן אי הסכמות, ככל שיהיו, בנחת ולאפשר את שינוי ציוות המגשרים במקרים חריגים.

הערה לסיום

במקרה בפנינו החליטה המנהלת לקיים את הגישור בעצמה יחד עם אחד המגשרים שצוותו לגישור. הייתה זו החלטה קשה בתנאי לחץ זמן כשהמגושרים ממתינים בסמוך לחדר הגישור ואיננו מבקשים לבקר אותה. עם זאת, בהתבוננות שלאחר מעשה ולצורך הפקת לקחים לעתיד, סברו חברי הפורום שההחלטה להעדיף מגשר אחד על פני האחר בנסיבות שנוצרו הייתה עלולה להעביר מסר לא נכון לשני המגשרים המעורבים ולפגוע ביחסים שבין מגשרי המרכז. בהנחה שהמנהלת הייתה בעלת כשירות לגשר לבדה, הפורום סבר שעדיף היה לשחרר את שני המגשרים מתפקידם עד לקיום שיחת בירור עם שניהם, ולקיים את הגישור על ידי מנהלת המרכז בלבד, ובמידה והמנהלת לא הייתה רשאית לגשר לבדה, להתנצל בפני המגושרים ולקבוע מועד אחר לגישור בפני צמד מגשרים אחר.

פורום  האתיקה

ספטמבר  2018

[1] ההדגשות נוספו.

[2] ההדגשות נוספו.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: