מקרה 7/2018

פורום האתיקה – מקרה מס' 7/2018

פורום האתיקה מורכב ממגשרים חברי מרכז הגישור בקהילה קריית אונו ופועל בהנחיית ד"ר עומר שפירא. בין מטרות הפורום: להוות כתובת להפניית שאלות אתיות המעסיקות מגשרים ומרכזי גישור; מתן מענה לשאלות אלו; פיתוח כלים להתמודדות עם שאלות אתיות בגישור; איסוף, שימור והפצת ידע בקרב מגשרים. הפורום אינו גוף משמעתי. מטרתו להפיק לקחים לעתיד, לשפר ולתרום להתמקצעות המגשרים.

 הבסיס הנורמטיבי המנחה את הפורום בדיוניו

פורום האתיקה דן בהיבטים אתיים של התנהלות מגשרים, ומתייחס להיבטים המשפטיים של התנהלות זו רק וככל כשהדבר רלוונטי לבחינת הסוגיה האתית שעל הפרק. הפורום מבסס את חוות הדעת שלו על הקוד האתי למגשרים במרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה (2018) שאומץ בשיתוף פעולה של מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה, יחד עם 'התאחדות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה בישראל', 'תכנית גישורים', ו'פורום האתיקה' של המרכז לגישור וליישוב סכסוכים בקהילה קריית אונו, (להלן "הקוד האתי למגשרים (2018)" או "הקוד"). הקוד מבוסס על הקוד האתי למגשרים (2014) של המרכז לגישור וליישוב סכסוכים בקהילה קריית אונו, שפותח על ידי חברי פורום האתיקה של מרכז הגישור בהנחיית ד"ר עומר שפירא מהפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו. הקוד מוסיף על תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג-1993 (להלן: תקנות הגישור) ומשקף את עמדת הפורום לגבי הנורמות האתיות החלות על מגשרים בקהילה, מגשרים פרטיים, ומגשרים בתיקי בית משפט בשינויים המתחייבים.

עובדות המקרה

במהלך גישור לגירושין, שהתקיים באחד ממרכזי הגישור בקהילה, הגיעו בני הזוג המגושרים בסיוע המגשרים להסכמה כי דירתם המשותפת תימכר ותמורתה תחולק ביניהם. הסכם הגירושין נחתם, הזוג נפרד, והדירה הועמדה למכירה. אחד המגשרים שטיפל במקרה פנה אל הפורום בשאלה האם מגשר שלקח חלק בהליך הגישור רשאי לרכוש את הדירה.

דיון

רכישת דירה של מגושרים על ידי מגשר שטיפל בעניינם מעוררת לדעתנו כמה קשיים אתיים שיש לבחון אותם לאור הנורמות האתיות המפורטות בקוד האתי למגשרים (2018). להבנתנו מקרה הגישור לא הועבר למרכז הגישור על ידי בית משפט, אך בהתאם לקוד האתי (2018) מצופה מהמגשרים לעמוד גם בדרישות תקנות הגישור.

א. מראית עין לניגוד עניינים וחשש לפגיעה ביושרה מקצועית ובאמון הציבור

על פי סטנדרט 3 לקוד האתי למגשרים (2018), שכותרתו "ניגוד עניינים", "המגשר יימנע מניגוד עניינים או ממראית עין לניגוד עניינים בכל שלבי הגישור או יפעל לנטרלם כמפורט בסטנדרט זה." הסטנדרט קובע כי "ניגוד עניינים הוא מצב שבו קיימת התנגשות בין האינטרס של המגשר לזה של צד אחד או יותר, כתוצאה מ- [בין היתר] (1) מעורבות המגשר בתוכן הסכסוך או בתוצאתו". ניגוד העניינים יכול שיתקיים לפני תחילת הגישור, במהלכו, ואף בסיומו. סטנדרט 3ג. קובע כי "לאחר סיום הגישור –

המגשר לא יפתח ולא יקיים לאחר הגישור מערכת יחסים אישית או מקצועית עם הצדדים, עם אנשים אחרים או עם ארגונים שהיו מעורבים בגישור המעלה חשש סביר כי המגשר פעל בניגוד עניינים וכי התהליך היה פגום ועלול לסכן את מעמדם של תהליך הגישור, של מקצוע הגישור או של מרכז הגישור ולפגוע באמון הציבור בהם. בקבלת ההחלטה על המגשר לשקול את משך הזמן שחלף מסיום הגישור, את סוג מערכת היחסים שנוצרה, ואת סוג השירותים המוצעים, בכפוף לנהלי מרכז הגישור בעניין."

במקרה שבפנינו המגשר אינו מבקש ליצור קשר אישי או מקצועי עם הצדדים, אלא לרכוש את דירתם בתום הגישור. מבחינה מהותית רכישת הדירה על ידי המגשר מעוררת קושי דומה. החשש שעלול לעלות אם המגשר ירכוש את הדירה הוא שהעניין של המגשר ברכישת הדירה נוצר עוד במהלך הגישור והשפיע על האופן שבו המגשר ניהל את ההליך. עלול להתעורר חשש שלמגשר היה עניין להוביל את הצדדים לכיוון של מכירת הדירה על חשבון חלופות אחרות שהמתבונן מהצד אינו יודע האם נידונו, כגון רכישת חלקו של צד אחד על ידי צד אחר, הישארות צד אחד בדירה תוך תשלום דמי שכירות לצד האחר, השכרת הדירה וחלוקת דמי השכירות בין הצדדים, וכיוצא בזה. החשש אינו בהכרח שהמגשר נהג בפועל באופן לא ראוי, אלא שבליבו של מתבונן סביר מהצד יתעורר חשש שהמגשר נהג לא כשורה, ובעקבות זאת יוטל ספק ביושרה של המגשר, בתקינות ההליך, ובאמון הציבור בהליך הגישור ובמרכז הגישור במסגרתו התקיים הגישור.

אחד השיקולים שסטנדרט ניגוד העניינים מציע לשקול טרם קבלת החלטה המעוררת חשש לניגוד עניינים לאחר הגישור, הוא משך הזמן שחלף מסיום הגישור. ככלל, ככל שפרק הזמן שחלף מסיום הגישור ארוך יותר, פוחת החשש להתנהלות לא תקינה של המגשר במהלך הגישור. אם למשל המגשר ירכוש את דירת הצדדים חודש לאחר תום הגישור, החשד כי פעל משיקולים זרים יהיה גדול יותר מאשר במצב שבו רכישת הדירה תתבצע לאחר שנה.

לדעתנו, רכישת דירה של צדדים לגישור גירושין על ידי המגשר שטיפל בסכסוך הגירושין מעוררת אי נוחות כה רבה עד שאין בחלוף הזמן כדי לרפא את החשש לפגם בניהול ההליך.

ב. חשש לחוסר יושרה מקצועית בשל שימוש במידע מהליך הגישור

סטנדרט 9 לקוד האתי למגשרים (2018), שכותרתו "יושרה מקצועית", קובע כי "המגשר ימלא את תפקידו ביושרה מקצועית [וכי] המגשר מפגין יושרה מקצועית כאשר הוא פועל מתוך מחויבות למהות הגישור, לתפקידו של המגשר ולהגדרתם". סעיף 9ד. קובע כי "המגשר ימנע ניצול לרעה של הגישור למטרות שלא לשמן נועד" וסעיף 9.ד.2 מפרט כי המגשר "לא ישתמש במידע שהתגלה לו במהלך הגישור למטרה שאינה קשורה לתהליך". באופן דומה נקבע בסעיף 5(ד) לתקנות הגישור כי "המגשר לא ישתמש בכל מידע שנמסר לו במהלך הגישור, שלא יכול היה לקבלו בדרך אחרת במאמץ סביר, לכל מטרה זולת הגישור."

גם איסור השימוש במידע מהגישור מציב מגבלות להתנהגותו הראויה של המגשר. המגשר למד על כוונת הצדדים למכור את דירתם בשל מעורבותו בתהליך הגישור. שימוש במידע זה כל עוד אינו נחלת הכלל, למשל באמצעות פרסום העמדת הדירה למכירה בעיתון, פסול. כך, למשל, המגשר אינו רשאי לפנות לצדדים או לנציגם טרם פרסום המכירה ולהציע לרכוש את הדירה. יתירה מכך, לדעתנו גם רכישת הדירה על ידי המגשר לאחר פרסומה ברבים תעורר חשש לניצול "מידע פנים" שיעיב על יושרתו המקצועית של המגשר, מכיוון שבמהלך הגישור המגשר נחשף למצבם הכלכלי של הצדדים, להעדפותיהם השונות, לקווים האדומים שלהם, וכיוצא בזה. מידע זה עשוי להעניק לו יתרון בעת ניהול המשא ומתן על רכישת הדירה עם הצדדים או עם נציגם אל מול רוכשים פוטנציאליים אחרים, או להיתפס כמעניק לו יתרון כזה תוך פגיעה ביושרה המקצועית שלו.

ג.  חשש לפגיעה במעמד מרכז הגישור בקהילה

על פי סטנדרט 10, שכותרתו "שמירה על מעמדם של המקצוע ושל מרכז הגישור ועל אמון הציבור בהם", "ינהג המגשר באופן שיהיה ראוי לאמון הציבור" (סטנדרט 10.א) "ויימנע מהתנהגות הפוגעת במרכז הגישור ובתדמיתו הציבורית." (סטנדרט 10.ג).

מרכז הגישור בקהילה הוא גוף ציבורי המבוסס על מתנדבים ומטרתו לשרת את הקהילה, בין היתר, באמצעות יישוב סכסוכים בדרך של דיאלוג. מרכז הגישור בקהילה מבקש להבחין עצמו מהסקטור הפרטי והעסקי ולרכוש את אמון הציבור, בין היתר, באמצעות העברת מסר לקהילות אותן הוא משרת כי התנהלותו מבוססת על שליחות חברתית וכי נציגיו פועלים כשלנגד עיניהם טובת הציבור. מרכז הגישור בקהילה רואה במגשרים המתנדבים שליחי ציבור ומצפה מהם להתנהג על פי אמות מידה גבוהות שיחזקו את אמון הציבור בהם ובמרכז הגישור. לדעתנו, המעבר מתפקיד מגשר הפועל בשירות הקהילה לנעלי רוכש פרטי שלנגד עיניו ניצול הזדמנות כלכלית שהזדמנה בדרכו במילוי תפקידו אינו מתיישב עם ציפיות מרכז הגישור ממגשרים הפועלים במסגרתו.

סיכום

מגשר שקיים הליך גישור לגירושין, שבמהלכו החליטו הצדדים להעמיד את דירתם למכירה, אינו רשאי מבחינה אתית לרכוש את הדירה מהצדדים או מנציגם. אנו סבורים שרכישת הדירה על ידי המגשר תעלה חשש כי המגשר פעל בניגוד עניינים במהלך הגישור, והיא עלולה לסכן את אמון הציבור בתקינות ההליך, ביושרה המקצועית של המגשר, במקצוע הגישור, ובמרכז הגישור.

פורום  האתיקה

אוקטובר   2018

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: