מקרה מס' 1/2022

מקרה מס' 1/2022

הבסיס הנורמטיבי המנחה את הפורום בדיוניו

פורום האתיקה מורכב ממגשרים חברי מרכז הגישור בקהילה קריית אונו ומרכזים נוספים ופועל משנת 2012 בריכוזה של כרמלה זילברשטיין ובהנחיית ד"ר עומר שפירא מהפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו המשמש כיו"ר הפורום. הפורום מקבל פניות ממגשרים מכל רחבי הארץ. בין מטרות הפורום: להוות כתובת להפניית שאלות אתיות המעסיקות מגשרים ומרכזי גישור; מתן מענה לשאלות אלו; פיתוח כלים להתמודדות עם שאלות אתיות בגישור; איסוף, שימור והפצת ידע בקרב מגשרים. הפורום אינו גוף משמעתי. מטרתו להפיק לקחים לעתיד, לשפר ולתרום להתמקצעות המגשרים.

פורום האתיקה דן בהיבטים אתיים של התנהלות מגשרים, ומתייחס להיבטים המשפטיים של התנהלות זו רק וככל כשהדבר רלוונטי לבחינת הסוגייה האתית שעל הפרק. הפורום מבסס את חוות הדעת שלו על הקוד האתי למגשרים במרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה (2018) שאומץ בשיתוף פעולה של מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה, יחד עם 'התאחדות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה בישראל', 'תכנית גישורים', ו'פורום האתיקה' הפועל לצד המרכז לגישור בקהילה קריית אונו והקריה האקדמית אונו (להלן – הקוד האתי למגשרים בקהילה (2018)), ועל הקוד האתי למגשרים (2018), שהותאם לצרכי מגשרים שאינם פועלים במסגרת מרכז גישור בקהילה. שני הקודים מבוססים על הקוד האתי למגשרים (2014) שלהמרכז לגישור בקהילה קריית אונו,שפותח על ידי חברי פורום האתיקה בהנחיית ד"ר עומר שפירא מהפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו. הקודים האתיים מוסיפים על תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג-1993 (להלן – תקנות הגישור) ומשקפים את עמדת הפורום לגבי הנורמות האתיות החלות על מגשרים בקהילה, מגשרים פרטיים, ומגשרים בתיקי בית משפט בשינויים המתחייבים.

עובדות המקרה

בני זוג שהשתתפו כצדדים בגישור והיו מרוצים מהשירות שקיבלו הציעו למגשר לצלם את עצמם מביעים את תודתם ולהעביר לו את הסרטון למטרות פרסום שירותיו. המגשר ביקש לדעת האם יש מניעה אתית לפרסום זה. בנוסף ביקש המגשר לדעת האם יש מניעה אתית ליזום פניה למגושרים ולבקש את המלצתם על שירותיו.

דיון

א. היעדר הסדרת כללי פרסום בדין

בשונה מבעלי מקצוע אחרים, כגון עורכי-דין[1] ופסיכולוגים[2], שהדין קבע לגביהם כללי פרסומת מותרת ואסורה, אין זה המקרה לגבי מגשרים. לפיכך, אנו פונים לצורך הכוונה למקורות האתיקה המקצועית של מגשרים בקוד האתי למגשרים (2018) ולחוות דעת אתיות שפורסמו על ידי פורום האתיקה במקרים דומים.

ב. פרסום מותר על פי הקוד האתי למגשרים

סטנדרט 11 (פרסום ושיווק) קובע כדלקמן:

המגשר יאמר אמת ויימנע מהטעיה בעת פרסום שירותי הגישור, שכנוע לעשיית שימוש בשירותי גישור או במסירת מידע לגבי כישוריו, ניסיונו, ושירותי מרכז הגישור.

א. המגשר לא יבטיח הבטחות על תוצאת הגישור בכל פרסום שהוא.

ב. מגשר החבר במרכז גישור לא ישווק את שירותיו הפרטיים במסגרת פעילותו במרכז.

ג. המגשר יימנע מאזכור שמותיהם של מי שהשתמשו בשירותיו, ללא הסכמתם.

עולה מכך כי פרסום ושיווק מותרים יהיו אמת, לא יטעו, לא יבטיחו הבטחות באשר לתוצאה, ולא יזכירו שמות מגושרים ללא הסכמתם.

את סטנדרט הפרסום והשיווק יש לקרוא לצד סטנדרט 10 (שמירה על מעמדם של המקצוע ושל מרכז הגישור ועל אמון הציבור בהם) הקובע כדלקמן:

המגשר ימלא את תפקידו תוך שמירה על מעמדם של המקצוע ושל מרכז הגישור (ככל שהוא חבר במרכז גישור) ועל אמון הציבור במקצוע הגישור, בתהליך הגישור ובמרכז הגישור. שמירה על מעמדם של המקצוע ושל מרכז הגישור משמעה הימנעות מהתנהגות שעלולה לגרום לפיחות ביחסו של הציבור למקצוע הגישור ולמרכז הגישור, לפגיעה בתדמית או במוניטין של המקצוע ושל מרכז הגישור, או לפגיעה בנכונות הציבור לפנות להליכי גישור ולפגיעה באמון הציבור בהם.

א. בהתנהגותו ובמילוי כל חובותיו על פי הסטנדרטים ינהג המגשר באופן שיהיה ראוי לאמון הציבור.

ב. …

ג. מגשר החבר במרכז גישור יקיים את כל הכללים והנהלים של מרכז הגישור ויימנע מהתנהגות הפוגעת במרכז הגישור ובתדמיתו הציבורית.

לחובת השמירה על מעמד (או כבוד) המקצוע יש השלכות על (1) אמצעי, (2) תוכן ו-(3) מקום הפרסום המותרים או אסורים. לשם המחשה, פרסום עשוי להיות (1) במלל, בתמונה, בצליל, בסרטון; (2) לתאר את כישורי המגשר, ניסיונו, השכלתו, או סוג השירות המקצועי שהוא מציע; (3) ולהתפרסם בעיתון, ברדיו, בטלוויזיה, באתר אינטרנט או ברשת חברתית. פרסום שתוכנו מבזה או משפיל, פרסום שאין לו קשר לשירותי גישור, או פרסום באתרים פוגעניים (לדוגמה אתרים פורנוגרפיים) הוא פרסום הפוגע במעמד המקצוע ועל כן אסור מבחינה אתית.

בחוו"ד אתית 3/2019 דן פורום האתיקה במקרה בו מרכז גישור בקהילה הציע למגושרים להצטלם יחדיו ולהעלות את הצילום לדף הפייסבוק של המרכז. המגושרים הסכימו להצעה מתוך רצון לסייע להעלאת המודעות להליכי גישור וליעילותם. מרכז הגישור ביקש את התייחסות הפורום לשאלה האם הפרסום תקין מבחינה אתית. הפורום חיווה דעתו כי "פרסום תמונה של מגושרים מרוצים באתר המרכז אינו אסור מבחינה אתית ובלבד שצילום התמונה והעלאתה לאתר נעשו בהסכמה בכתב של המצולמים וללא הפעלת לחץ מצד המגשרים והמרכז, התמונה מכבדת את המצולמים ואת המרכז, והיא אינה פוגעת בכבוד המקצוע".[3]

הפורום סבור שאין מניעה אתית שמגשר יפרסם סרטון המכבד את המצולמים בו, הקשור באופן ענייני לשירותי הגישור המוצעים על ידי המגשר, שצולם ופורסם בהסכמת המצולמים, ושתוכנו אינו פוגע במעמד המקצוע. כפי שציינו בחוו"ד אתית 5/2020, שעסקה בצילום סרטון של גישור אמיתי למטרות הדרכה והכשרת מגשרים,[4] והדבר נכון גם במקרה של פרסום, יש להקפיד כי הסכמת המצולמים תינתן מדעת, כלומר מתוך ידיעה והבנה מה ייעשה בסרטון והיכן יפורסם, והמצולמים רשאים לחזור בהם מהסכמתם, גם לאחר הפרסום, ובמקרה כזה על המגשר להסיר את הפרסום.[5] בנוסף, למען הסר ספק, יש לציין בצד הפרסום כי הוא נעשה בהסכמת המעורבים.

במידה והמגשר חבר בארגון מגשרים, במרכז גישור בקהילה, או במרכז גישור אחר, יהיה עליו, בנוסף לאמור לעיל, לבחון האם הפרסום מתיישב עם כללי הפרסום המחייבים בארגון או במרכז אליו הוא משתייך.

ג. הימנעות מבקשה לקבל המלצה ממגושרים

בעוד שפרסום המלצה שניתנה על ידי מגושרים ביוזמתם מתיישבת עם שמירה על מעמד המקצוע, יש טעם לפגם בבקשה לקבלת המלצה ביוזמת המגשר. פעולה כזו, לדעתנו, אינה מכבדת את המגשר ואת המקצוע ויש להימנע ממנה. ישנם קודים אתיים בתחומי עיסוק מסוימים שאף אוסרים על כך במפורש. כך, למשל, קובע קוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים בישראל, כי "פסיכולוגים אינם רשאים לבקש המלצות או הצהרות תמיכה מלקוחותיהם וממייצגיהם החוקיים".[6] לפיכך, אנו סבורים שעל מגשרים להימנע מלבקש ממגושרים המלצות על מנת להגן על כבוד המקצוע, ולהסתפק בהמלצות שהוצעו, ככל שהוצעו, ביוזמת מקבלי שירות הגישור.

סיכום

  1. פרסום המלצה של מגושרים על המגשר – במכתב, בתמונה או בסרטון מותרים מבחינה אתית ובלבד שההמלצה ניתנה ביוזמת המגושרים והפרסום נעשה בהסכמת המגושרים ובאמצעים, תוכן, ומקום השומרים על כבוד המקצוע.
  2. פרסום כאמור יהיה קשור באופן ענייני לשירותי הגישור המוצעים על ידי המגשר; הסכמת המגושרים תינתן מדעת, כלומר מתוך ידיעה והבנה מה ייעשה בהמלצה והיכן תפורסם; לצד הפרסום יצוין כי הוא נעשה בהסכמת הממליצים; והממליצים רשאים לחזור בהם מהסכמתם, גם לאחר הפרסום, ובמקרה כזה על המגשר להסיר את הפרסום.

יו"ר פורום האתיקה

ד"ר     עומר    שפירא

25     ינואר      2022


[1] ראו כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), תשס"א-2001.

[2] ראו תקנות הפסיכולוגים (פרסומת), תשל"ט-1979.

[3] פורום האתיקה למגשרים, חוו"ד אתית 3/2019 באתר פורום האתיקה.

[4] פורום האתיקה למגשרים, חוו"ד אתית 5/2020, באתר פורום האתיקה.

[5] השוו לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), תשס"א-2001, סעיף 3(ה): "בפרסומת כאמור בסעיף קטן (א) רשאי עורך דין לפרסם תמונות שבהן הוא מופיע עם לקוחותיו וכן של עובדי משרדו אם אלו הצהירו בכתב כי הבינו שהם חופשיים לסרב לכך וכי מתן שירותיו של עורך הדין לא הותנה בפרסום שמם וכל עוד ההסכמה תקפה; הסכמת הלקוח או עובד המשרד תבטא את הבנתו לפרטי הפרסום ובכלל זה היכן תתפרסם התמונה ולמשך כמה זמן."; סעיף 3(ט):"עורך דין רשאי לציין באתר האינטרנט שלו שמות של לקוחות אשר הצהירו בכתב כי הבינו שהם חופשיים לסרב לכך וכי מתן שירותיו של עורך הדין לא הותנה בפרסום שמם וכל עוד ההסכמה תקפה; הסכמת הלקוח תבטא את הבנת הלקוח לפרטי הפרסום ובכלל זאת היכן יתפרסם שמו ולמשך כמה זמן."

[6] הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, קוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים בישראל, סעיף 6.8.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: